Members

Durgabari Managing Committee
(2014 – 2016)
Name Contact Number
President Sh. N.C. Das +91 9958455808
+91 8376030281
Vice President Sh. B.C. Roy
Sh. Sisir Mukerjee
Sh. Soumen Bhowmick
Sh. Ahindra Chowdhury
+91 9811898901
+91 9811574059
+ 91 9310181010
+91 9871072486
Gen. Secretary Mr. Ansuman Bhuinya +91 9818665731
Joint Secretary Mr. Banamali Kar
Sh. Pijush Patra
+91 9810949293
+91 9466968362
Treasurer Sh. Mrinal Kanti Paul +91 9818263895
Members Sh. K.K. Chatterjee
Sh. Gauranga Chowdhury
Sh. Siddhartha Ray
Sh. Ananda Banik
Sh. K.G. Sarkar
Sh. H.R. Bhowmick
Sh. L.N. Chakraborty
Sh. Dinobandhu Das
Sh. Salil Chakraborty
Sh. Bidyut Pain
Sh. Sudpito Chatterjee
Sh. Shymal Maity
Sh. Sumit Dutta
Sh. Srikanta Karar
Sh. Pradip Chatterjee
Sh. Amit Dey Munshi
+91 9313937228
+91 9868675994
+91 9899621009
+91 9810448668
+91 9810560530
+91 8130015198
+91 9990380033
+91 9910773758
+91 9999198039
+91 9818704785
+91 9873250380
+91 9582621028
+91 9953797307
+91 9716880000
+91 9818708909
+91 9560873330